U bent hier :  

Algemene voorwaarden Quest-it BVBA

 • Omschrijving opdracht

  De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn organisatie toe te vertrouwen aan Quest-it BVBA Quest-it BVBA aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in huidige bestelbon/offerte. Eventuele wijzigingen aan deze diensten, modaliteiten of prijzen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. Quest-it BVBA behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant wordt toegewezen en deze te veranderen gedurende de opdracht. Quest-it BVBA levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband tussen de consultants van Quest-it BVBA en de klant.

  Bij het in de offerte omschreven en door de Klant ingestemde gebruik van infrastructuur van de Klant (ICT-materiaal, internetverbinding, telefonie, audio-visuele middelen, lokalen, … ) verbindt de Klant er zich toe deze in goede en werkende staat te voorzien. Het ontbreken of niet werken van de in de offerte omschreven middelen, hetgeen de werking van Quest-It BVBA ernstig belemmert bij het uitvoeren van de opdracht zoals overeengekomen in de offerte, kan aanleiding zijn voor eenzijdige opzegging van de verbintenis vanuit Quest-it BVBA, en het in rekening brengen van de reeds gemaakte kosten in functie van deze opdracht. De Klant heeft bij voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

 • Aansprakelijkheid

  Voor het verrichten van de uitbestede diensten gaat Quest-it BVBA een middelenverbintenis aan. Quest-it BVBA is bijgevolg enkel aansprakelijk indien de Klant onomstotelijk kan aantonen dat Quest-it BVBA zijn verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. De eventuele schadevergoeding blijft beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de foutieve handelwijze van Quest-it BVBA. De klant kan geen aanspraak maken op de vergoeding van andere schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk behoudt Quest-it BVBA zich het recht voor om de fout op eigen kosten te herstellen. De Klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de zes maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van Quest-it BVBA bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden. Dit op straffe van verval van dit recht.

 • Vertrouwelijkheid

  Zowel de klant als Quest-it BVBA duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. Quest-it BVBA verbindt er zich toe alle gegevens die hem in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Klant, strikt vertrouwelijk te behandelen. Quest-it BVBA zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

 • Intellectuele rechten

  Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde tools, softwareprogramma’s en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze tools, softwareprogramma’s en toebehoren te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.

 • Duurtijd en einde

  De dag waarop dit contract in werking treedt, de duurtijd ervan, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon, die als bijlage deel uitmaakt van deze overeenkomst. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan Quest-it BVBA gestaakt worden.

 • Prijzen

  De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend,en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW, dit in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die Quest-it BVBA maakt om de achterstallige vergoedingen te innen en elke andere schade die Quest-it BVBA lijdt door de wanbetaling, worden vanaf de 60e dag na factuurdatum integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en BTW of € 100, al naargelang het hoogste bedrag. Dit eveneens in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan Quest-it BVBA onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant. Quest-it BVBA zal de Klant in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Quest-it BVBA behoudt zich het recht voor extra administratiekosten aan te rekenen bij wijziging van de originele opgemaakte factuur op verzoek van de klant.

 • Informatie

  Quest-it BVBA verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan Quest-it BVBA. Quest-it BVBA is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt.

 • Overmacht

  Quest-it BVBA is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: ziekte, brand, technische storingen, computeruitval en alle andere situaties die de werkzaamheden van Quest-it BVBA ernstig bemoeilijken.

 • Afwerving

  De klant verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen, die door of bij Quest-it BVBA, al dan niet in dienstverband, gelast zijn/waren met opdrachten bij de klant of die minder dan zes maanden geleden hun samenwerking bij Quest-it BVBA beëindigd hebben, tenzij mits betaling van een schadevergoeding door de klant aan Quest-it BVBA gelijk aan het bedrag van één jaar brutoloon (inclusief voordelen verworven krachtens overeenkomst) of brutovergoeding (inclusief voordelen) dat door Quest-it BVBA aan de betrokken medewerker werd betaald op het ogenblik van de overname of van het einde van de arbeidsovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de bestelbon. Deze clausule geldt tot drie jaren na de beëindiging van de opdracht van Quest-it BVBA bij de klant.

 • Annulatie

  Alle ingeplande dagen die later dan 15 dagen voor de uitvoering ervan worden geannuleerd, zullen voor het volledige bedrag worden gefactureerd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de bestelbon.

 • Voorrang

  In geval van conflict tussen deze algemene voorwaarden, bestelbon en/of offerte geldt volgende voorrangsregel: 1e deze algemene voorwaarden 2e de bestelbon 3e de offerte.

 • Bevoegdheid en toepasselijk recht

  Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Kortrijk bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders. Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.